Mediálny slovník

Slovník zostavilo IMEC - Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti - www.medialnavychova.sk

– z historického hľadiska sa rozlišujú minimálne tri stupne vývoja médií (podľa Faulsticha). Odpradávna existujú vedľa face-to-face communication (komunikácia tvárou v tvár) primárne médiá, ktoré nepotrebujú žiadne pomocné technické prostriedky. Ide o médiá súvisiace s telom, teda ľudské médiá, ktoré za svoj účinok vďačia hlasu a reči tela. Sem patria od nepamäti kazatelia, rečníci, potulní rozprávači...
Vynález kinematografie sa pripisuje bratom Augustovi (1862–1954) a Louisovi Lumièrovcom (1864–1948), ktorí 28. decembra 1895 usporiadali v parížskom v Grand Café prvé filmové predstavenie. Nazvali ho Cinématographie Lumière a predviedli na ňom svoj filmový prístroj – kinematograf. K vynálezu filmu viedli dve historické tendencie: úsilie zaznamenať pohyb, o ktorom svedčia už praveké maľby, a hra so...
(angl. censorship) – zámerný, inštitucionalizovaný a politicky podložený zásah štátnej moci do autorského zámeru či do informačného toku. V širšom chápaní je to akákoľvek kontrola informácií. V užšom chápaní je to štátny dohľad nad šírením mediálnych obsahov. Pojem cenzúra sa používa predovšetkým pri násilnom zásahu do práv autorov a vydavateľov. Základné triedenie delí...
(angl. yellow press; nem. e Boulevardpresse) – neseriózne, škandalózne a senzáciechtivé periodiká,ktoré nadraďujú komerčné aspekty vydávania nad službu verejnosti a cieľavedome sa zameriavajú na najširšie publikum. Vďaka dostatku inzercie sú relatívne lacné, vychádzajú vo vysokých nákladoch a uprednostňujú zábavu pred politickou informáciou. Pojem pochádza z Paríža, kde sa už v polovici 19. storočia bulvárna tlač...
(angl. animated cartoon) – film, vyrobený klasickou filmovou technológiou, v ktorom sa oživuje (t.j. animuje) umelo vytvorená skutočnosť. Ilúzia pohybu pôvodne neživých kresieb, bábok alebo predmetov vznikne premietnutím súvislého radu filmových okienok, na ktorých sú jednotlivo odfotografované fázy tohto pohybu. Podľa použitej techniky sa rozlišujú kreslené, plôškové, bábkové a kombinované animované filmy. Bábkový film...
(angl. alternative press) – netradičné a nekonvenčné periodiká demokratickej spoločnosti, ktoré sa líšia od hlavného prúdu printových médií, vychádzajú z iných, než komerčných dôvodov a sú zvyčajne ostro zamerané proti statusu quo. Niekedy sa nazývajú aj disidentské (angl. dissident press). Americká odborná literatúra (L. Kesslerová) ich člení na 1. černošskú (najstaršiu), 2. utopistickú, 3....
Tento krátky článok vysvetľuje čitateľom, čo je to mediálna výchova a aký je jej účel. Vychádza z koncepcie mediálnej výchovy dvoch pedagogických odborníkov: W. Jamesa Pottera a Davida Buckinghama. Cieľom tohto textu nie je podať systematický výklad ich pedagogických prístupov, ale skôr vybrať a komentovať niektoré ich postrehy o mediálnej výchove. Tak si...
. Medzi primárne spravodajské hodnoty v západných médiách patria: rozmer udalosti blízkosť jasnosť obmedzený časový rozmer závažnosť personifikácia negatívnosť významnosť dramatickosť. Spravodajstvo má vo všeobecnosti sklon nezaoberať sa štátmi, ktoré nie sú politicky dôležité, osobnosťami, ktoré nie sú elitami, procesmi, ktoré nie sú dramatické. Spravodajská pozornosť venovaná určitému javu sa často riadi politickými alebo ekonomickými faktormi, ale aj individuálnym oceňovaním...
(angl. media effects) – dôsledky pôsobenia masových médií, ktoré sa prejavujú v správaní, jednaní či premýšľaní. Typy mediálnych účinkov: 1. úroveň, na ktorej sa prejavujú: mediálne účinky individuálne, skupinové, organizačné, inštitucionálne, societálne, kultúrne; 2. oblasť, v ktorej sa prejavujú: médiá môžu ovplyvňovať kognitívnu, behaviorálnu alebo afektuálnu zložku postoja; 3. sila, s ktorou sa prejavujú: mediálne účinky môžu spôsobiť...